Ester Al Uitvaartzorg
Menu
Sluit

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

a. ‘Ester Al Uitvaartzorg’: de onderneming welke de uitvaartverzorging regelt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77450361, gevestigd te Limmen.
Ester Al Uitvaartzorg is de onderneming met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.
b. ‘Opdrachtgever’: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Ester Al Uitvaartzorg een overeenkomst sluit.
c. ‘Overeenkomst’: de tussen opdrachtgever en Ester Al Uitvaartzorg tot stand gekomen overeenkomst betreffende een uitvaartverzorging.
d. ‘Opdrachtbevestiging’: de bij voorkeur te hanteren bevestiging waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Ester Al Uitvaartzorg gesloten overeenkomst is vastgelegd; waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door Ester Al Uitvaartzorg worden geleverd.
e. ‘Uitvaartverzorging’: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel van uit de overeenkomst.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Ester Al Uitvaartzorg zijn aanvaard. Deze gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.3 Ester Al Uitvaartzorg dient voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen. Op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kan worden bewaard en voor hem toegankelijk zal zijn ten behoeve van latere kennisneming.

Artikel 3: Verstrekking gegevens en Opdrachtbevestiging

3.1 De Overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Ondertekening door Ester Al Uitvaartzorg en opdrachtgever is daarvoor voldoende. Opdrachtgever staat er voor in dat de gegevens in de opdrachtbevestiging juist en volledig zijn.
3.2 De opdrachtgever dient Ester Al Uitvaartzorg tijdig alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens wordt tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal en het hebben van een pacemaker of LCD.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle diensten die door Ester Al Uitvaartzorg rechtstreeks geleverd zijn, zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW).
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Ester Al Uitvaartzorg op basis van de overeenkomst worden geleverd, worden altijd vermeld in de opdrachtbevestiging.
4.3 De opdrachtgever kan indien gewenst bijkomende diensten afnemen. Deze extra diensten worden apart in de opdrachtbevestiging vermeld.

Artikel 5: Aangifte en akte van overlijden

5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Ester Al Uitvaartzorg worden gedaan op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Indien Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Ester Al Uitvaartzorg daarover direct in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, dan zal Ester Al Uitvaartzorg bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Indien de onjuiste vermelding aan Ester Al Uitvaartzorg kan worden toegerekend, dan staat Ester Al Uitvaartzorg in voor de kosten van wijziging van de akte. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 6: Tijdstip van levering

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen Opdrachtgever en Ester Al Uitvaartzorg.
6.2 De dag en het uur van de uitvaart wordt overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7: Drukwerken

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan email) aan te leveren of goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Ester Al Uitvaartzorg voor rekening van de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Ester Al Uitvaartzorg kan indien sprake is van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en of schade aansprakelijk zijn, indien de vermelde tekst of afbeelding afwijkt van de door Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst of afbeelding en die afwijking in het drukwerk of advertenties aan Ester Al Uitvaartzorg is toe te rekenen. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Ester Al Uitvaartzorg niet aansprakelijk voor de in dit artikel beschreven schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen afwijkingen in drukwerk of advertenties ontstaan bij de desbetreffende drukker of adverteerder.
7.4 Ester Al Uitvaartzorg zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te (laten)bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal Ester Al Uitvaartzorg dit uitdrukkelijk onder de aandacht van Opdrachtgever brengen. Te late plaatsing of postbezorging zal dan niet aan Ester Al Uitvaartzorg kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Verzekeringen

8.1 Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Ester Al Uitvaartzorg. Ester Al Uitvaartzorg draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Ester Al Uitvaartzorg is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Ester Al Uitvaartzorg worden gemachtigd de uitkering te innen en deze in mindering brengen op haar prijzen en een eventueel overschot aan Opdrachtgever te betalen.
8.3 Ester Al Uitvaartzorg staat niet in voor betaling van enig bedrag door verzekeringsmaatschappij(en).
8.4 Ester Al Uitvaartzorg zal bij twijfel van uitkering contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij(en) voordat de opdrachtovereenkomst wordt getekend.

Artikel 9: Betaling

9.1 Indien Ester Al Uitvaartzorg in het kader van de overeenkomst aan derden voorschotten dient te betalen, zal Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Ester Al Uitvaartzorg voldoen.
9.2 Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Ester Al Uitvaartzorg betalen binnen 14 dagen na dagtekening van de nota.
9.3 Indien Opdrachtgever de uitvaartnota niet binnen de in artikel 9.2 gestelde termijn heeft voldaan, dan is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en zijn tevens de wettelijke handelsrente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 10: Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Ester Al Uitvaartzorg zal bij haar werkzaamheden de zorg van ‘goed opdrachtnemer’ in acht nemen.
10.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan Ester Al Uitvaartzorg. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de Opdrachtgever. Ook komt, bij vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere persoonlijke bezittingen, alle risico en schade voor rekening van de Opdrachtgever.
10.3 Ester Al Uitvaartzorg is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
10.4 Indien Ester Al Uitvaartzorg wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk is, dan zal de opdrachtgever Ester Al Uitvaartzorg vrijwaren en schadeloos stellen.
10.5 Ester Al Uitvaartzorg kan (artikel 10.2 en 10.3) slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van de schuld van Ester Al Uitvaartzorg. Indien Ester Al Uitvaartzorg aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen de schade waartegen Ester Al Uitvaartzorg verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 11: Annulering

11.1 Bij annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever is deze gehouden de reeds door Ester Al Uitvaarverzorging gemaakte kosten en geleverde diensten te vergoeden.

11.2 Daarnaast wordt bij annulering het volgende in rekening gebracht:
- bij annulering binnen 24 uur na het aangaan van de overeenkomst: 50% van de overeengekomen fee voor de dienstverlening;
- bij annulering later dan 24 na het aangaan van de overeenkomst: 100% van de overeengekomen fee voor de dienstverlening.

Artikel 12: Klachten

12.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk bij Ester Al Uitvaartzorg ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de opdrachtgever zijn rechten terzake de klacht verliest.

12.2 Ester Al Uitvaartzorg zal binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

Artikel 13: Uitvoering

13.1 Ester Al Uitvaartzorg is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
13.2 Ester Al Uitvaartzorg neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht.

Artikel 14: Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht

14.1 Ester Al Uitvaartzorg zal bij zijn werkzaamheden de zorg van ‘goed opdrachtnemer’ in acht nemen.
14.2 In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde.
a. de overeenkomst(en);
b. de bijlagen van de overeenkomst(en);
c. de algemene voorwaarden waarbij een lager genummerd hoofdstuk voorrang heeft op een hoger genummerde.
14.3 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
14.4 Op de relatie tussen Ester Al Uitvaartzorg en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechter, alsmede bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.